Powrót do listy artykułów

Praca zdalna podczas pandemii koronawirusa

laptop

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulacjami w zakresie powierzenia pracy zdalnej podczas pandemii koronawirusa.  

 

Jaka forma powierzenia pracy zdalnej przez pracodawcę będzie odpowiednia, ustna czy pisemna?

Każda forma jest dopuszczalna, również ustna. Zachęcamy jednak potwierdzenie pracy zdalnej w formie pisemnej lub e-mail.

 

Na jak długo praca zdalna może być powierzona?

Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy (długość okresu powinna być uzasadniona trwającym zagrożeniem COVID-19), natomiast zgodnie z obecnymi regulacjami czas pracy zdalnej może być wydłużony. Artykuł 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, traci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie, wobec czego czas pracy zdalnej nie może wykraczać poza ten okres.

 

Czy już określony czas pracy zdalnej może być skracany lub wydłużany?

Dopuszczalne jest zarówno skrócenie jak i wydłużenie okresu świadczenia pracy zdalnej na czas oznaczony, który jest uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie?

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie przewiduje obowiązku uzasadniania polecenia pracy zdalnej. Stanowi natomiast, że pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną tylko w celu przeciwdziałania COVID-19.

 

Czy warunki mieszkaniowe lub rodzinne mogą wpłynąć na powierzenie pracy zdalnej?

W przypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy zdalnej.

 

Czy polecenie przejścia na pracę zdalną może być zakwestionowane przez pracownika?

Obowiązkiem pracownika jest stosowanie się do poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Dotyczy to również polecenia pracy zdalnej.

 

Czy pracownik odmawiający pracy zdalnej może być pociągnięty do odpowiedzialności?

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, o ile nie jest ono sprzeczne z prawem lub umową o pracę, może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej (upomnienie lub nagana).

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł na podstawie:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020  poz. 374)

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html