Powrót do listy artykułów

Koronawirus przyczynia się do zmian w szkoleniach BHP i badaniach lekarskich

 

W tym artykule dowiesz się o niedawnych zmianach w:

– szkoleniach BHP wstępnych,

– szkoleniach BHP okresowych,

– badaniach medycyny pracy,

wprowadzonych na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Poprzez rozwijający się problem epidemiologiczny związany z koronawirusem, Główny Inspektor Pracy (GIP) wydał oświadczenie, w którym zajął stanowisko w sprawie:

– obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz

– obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp.

 

Zmiany w szkoleniach BHP wstępnych

Jedna z istotniejszych zmian, które zostały wprowadzone dotyczy sposobu przeprowadzania wstępnego szkolenia BHP. Została dopuszczona możliwość przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Oznacza to, że instruktaż może być przeprowadzony zdalnie (on-line). Szkoleni pracownicy powinni mieć również szansę uzyskania materiałów z zakresu BHP.

 

Zmiany w szkoleniach BHP okresowych

Czasowe regulacje wprowadzają także możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych osób na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Również i te szkolenia mogą być przeprowadzone zdalnie (on-line), w tym najlepiej z możliwością uzyskania materiałów z zakresu BHP. Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego powinno nastąpić niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Brak zmian w instruktażu stanowiskowym

Utrzymano obowiązek przeprowadzania instruktaży stanowiskowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. To samo tyczy się się pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.

 

Zmiany dotyczące okresowych badań lekarskich

Od momentu wydania Stanowiska Głównego Inspektora Pracy do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego obowiązek przeprowadzania okresowych badań lekarskich został zawieszony.

Zwracamy natomiast uwagę, że wciąż istnieje obowiązek wystawienia skierowania na okresowe badanie lekarskie wynikające z poprzednich orzeczeń lekarskich. Możliwość odbycia takiego badania nastąpi, tak jak w powyżej wskazanym przypadku, po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Należy również wspomnieć o utrzymaniu obowiązku niedopuszczenia do pracy nowych pracowników bez orzeczenia lekarskiego.

 

Podane zmiany i obowiązki pozwolą zachować bezpieczeństwo oraz zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa.