Powrót do listy artykułów

[AKTUALIZACJA] Koronawirus przyczynia się do zmian w szkoleniach BHP i badaniach lekarskich

reka-dlugopis

 

W tym artykule dowiesz się o zmianach w:

– badaniach medycyny pracy,

– szkoleniach BHP wstępnych,

– szkoleniach BHP okresowych,

wprowadzonych na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2.

 

[AKTUALIZACJA 07.04.2020]

Zmiany dotyczące profilaktycznych badań lekarskich

W związku z wejściem w życie Ustawy zmieniającej ustawę w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zostały wprowadzone nowe zasady w zakresie kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Przepisy zmieniające obowiązują z mocą wsteczną tj. od dnia 8 marca 2020 r.

 

1) badania lekarskie okresowe

Przede wszystkim został zawieszony obowiązek wykonywania badań okresowych wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

Zmianami nie zostały natomiast objęte badania wykonywane na podstawie szczególnych regulacji, jak np.:

–  badania lekarskie czy psychologiczne przeprowadzane na podstawie ustawy o broni i amunicji;

–  badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane na podstawie ustawy o Policji.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii), pracodawca i pracownik będą obowiązani niezwłocznie wykonać zawieszone obowiązki związane badaniami (w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu).

 

2) badania lekarskie wstępne i kontrolne

Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych, ale pozwala na wykonanie ich w innym trybie.

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Traci ono moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii), albo od dnia odwołania stanu epidemii.

 

3) wspólne regulacje – badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne

Wskazujemy także, iż orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Warto również wiedzieć, że w przypadku gdy wykonanie czynności zawodowych jest uzależnione od posiadania orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie (nie później  niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii).

 

Zmiany w szkoleniach BHP wstępnych

Jedna z istotniejszych zmian, które zostały wprowadzone dotyczy sposobu przeprowadzania wstępnego szkolenia BHP. Została dopuszczona możliwość przeprowadzenia instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Oznacza to, że instruktaż może być przeprowadzony zdalnie (on-line). Szkoleni pracownicy powinni mieć również szansę uzyskania materiałów z zakresu BHP.

 

Zmiany w szkoleniach BHP okresowych

Czasowe regulacje wprowadzają także możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych osób na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium. Również i te szkolenia mogą być przeprowadzone zdalnie (on-line), w tym najlepiej z możliwością uzyskania materiałów z zakresu BHP. Przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego powinno nastąpić niezwłocznie po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego.

 

Brak zmian w instruktażu stanowiskowym

Utrzymano obowiązek przeprowadzania instruktaży stanowiskowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. To samo tyczy się pracownika przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.

 

Podane zmiany i obowiązki pozwolą zachować bezpieczeństwo oraz zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

 

Źródła:

  1. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (w artykule jako: „Ustawa zmieniająca ustawę w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” Dz.U. z 2020 r. poz. 568);
  2. Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020r. https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109385,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html?fbclid=IwAR1suRlP1C5kUlBYwGgMf0PWYs5Hkiq51NzZwa0XhEyCokhJiLcvl1Z2Qxc